id word parent children relation wordoptions
1rAmasya-1
2BAryA-1
3sIwA-1
4wasya-1
5anujaH-1
6lakRmaNaH-1
7ca-1
8rAmeNa-1
9saha-1
10vanam-1
11gacCawaH-1
12ityevamAhAralAGavaM-1
13tantre-1
14sidDam-1
15tasya-1
16ca-1
17nAtidUre-1
18nadI-1
19jyezWe-1
20kamalamandArErAzAQe-1
21ca-1
22navAmbujEH-1
23pratigrahaM-1
24manyamAnas-1
25tapastejoyaSonudam-1
26tasmin-1
27deSAntaraM-1
28yAte-1
29tAte-1
30ca-1
31tridaSAlayam-1
32sarve-1
33'straviduzo-1
34vIrAH-1
35-1
36yudDaviSAradAH-1
37caturTe-1
38varzaSatake-1
39tutoza-1
40vfzavAhanaH-1
41kaRWasTamacyutaM-1
42sAkzAdrudraM-1
43tAlutale-1
44sTitam-1
45tadvAkyasamakAlaM-1
46tu-1
47bIBatsur-1
48niSitEH-1
49-1
50SarEH-1
51stamBaH-1
52-1
53SvAsastamovfdDistAluSozaSca-1
54jAyate-1
55atra-1
56trayARAmiti-1
57sAmAnyaviSezasamavAyAnAm-1
58vfdDAnuSAsane-1
59magnAH-1
60-1
61satyavrataparAyaRAH-1
62tasmin-1
63kAle-1
64svarAjyasTo-1
65mAm-1
66anusmara-1
67pOrava-1
68etasminn-1
69eva-1
70kAle-1
71tu-1
72pARqavaH-1
73-1
74kfzRasAraTiH-1
75krIqArativiDijYABir-1
76apsaroBiH-1
77-1
78sahasraSaH-1
79dakzanetre-1
80cumbane-1
81ca-1
82BAskaragrahaRaM-1
83tadA-1
84taM-1
85muKe-1
86kzaRikaM-1
87jAtaM-1
88karRadeSe-1
89tu-1
90vAsaram-1
91guroH-1
92-1
93samakzaM-1
94yAvat-1
95te-1
96harAmyadya-1
97SiraH-1
98SarEH-1
99SarkarAsaMBavasyEtanmUtrAGAtasya-1
100lakzaRam-1
101mAnaso-1
102jYAnavijYAnaDEryasmftisamADiBiH-1
103mADavastu-1
104vacaH-1
105-1
106SrutvA-1
107Palgunasya-1
108mahAtmanaH-1
109sUtArkaBasmArTaM-1
110rasaBasmArTaM-1
111tAmraBasmArTaM-1
112ca-1
113tasmindrume-1
114tatyajuraSmavarzaM-1
115tatpuzpavarzaM-1
116ruciraM-1
117baBUva-1
118mahAsenasya-1
119Bavane-1
120paratantrasya-1
121tizWataH-1
122evaM-1
123kurvataH-1
124-1
125PalamAha-1
126yAjYavalkyaH-1
127svAtmEvAyaM-1
128vasati-1
129sakalaprARinAm-1
130ISvaro'ntaH-1
131upavAsaparo-1
132yastu-1
133tasmiMstIrTe-1
134narADipa-1
135manasEva-1
136pradIpena-1
137mahAn-1
138Atmani-1
139dfSyate-1
140samyakkAntamaye-1
141pAtre-1
142DAtrIcUrRaM-1
143SivAmbunA-1
144nftyaprasaktacittadfzwAntAt-1
145kasmAt-1
146dravyAdInAM-1
147praBAvAntAnAm-1
148kuje-1
149vA-1
150SanivAre-1
151praTame-1
152gamanaM-1
153caret-1
154martyAnAm-1
155upakArAya-1
156trizu-1
157lokezu-1
158durlaBam-1
159itihAsam-1
160imaM-1
161puRyaM-1
162DArayed-1
163yaH-1
164-1
165samAhitaH-1
166svarRaM-1
167dvAdaSaBAgaM-1
168syAttadarDaM-1
169SudDapAradam-1
170tatra-1
171pUrvasmin-1
172pakzatraye-1
173praDAnaM-1
174na-1
175siDyati-1
176vivakzAyatnapUrveRa-1
177kozWavyomaguRaDvaneH-1
178eza-1
179zoqaSamAsAnte-1
180sarvarogAdvimucyate-1
181SabdasparSanarUpezu-1
182rasaganDakriyAsu-1
183ca-1
184nAnAvarRaguRAQyA-1
185vijYeyAH-1
186-1
187sPawikajAtayaH-1
188prAjYEH-1
189aTa-1
190te-1
191sampravakzyAmi-1
192lIlAdehAn-1
193hareH-1
194-1
195pfTak-1
196merumaDye-1
197sTito-1
198brahmA-1
199tad-1
200brUhi-1
201dvijasattama-1
202tatra-1
203tIrTe-1
204nfpaSrezWa-1
205snAtvA-1
206tatPalamApnuyAt-1
207tat-1
208patram-1
209upaDAduzwEH-1
210-1
211sAkzileKakakArakEH-1
212vaDepsurnAganAgAnAM-1
213muKe-1
214'Ta-1
215praRavaM-1
216nyaset-1
217janmaSayyAgataM-1
218devaM-1
219kArttikeyam-1
220iva-1
221praBum-1
222mene-1
223yamasahasrARi-1
224sfzwAni-1
225yamamAyayA-1
226sarvendriyagataM-1
227trizvapi-1
228kAlezu-1
229sarvam-1
230vEkuRWadarSanam-1
231akArayad-1
232aprameyas-1
233tasyAH-1
234-1
235paYcamamanoH-1
236samaye-1
237prasidDam-1
238etat-1
239tad-1
240yad-1
241AhuH-1
242GanaM-1
243snigDaM-1
244mfdu-1
245svacCaM-1
246dAhe-1
247Cede-1
248sitaM-1
249guru-1
250tasyAM-1
251snAtaH-1
252-1
253sarvatIrTe-1
254snAto-1
255Bavati-1
256mAnavaH-1
257etezu-1
258ca-1
259yaTAnyezu-1
260snAnaM-1
261dAnaM-1
262japastapaH-1
263varRASramAS-1
264ca-1
265Darmezu-1
266svezu-1
267sTAsyanti-1
268sattama-1
269virecanAtiyogena-1
270samAnaM-1
271tasya-1
272lakzaRam-1
273kalpAnte-1
274yadBavetkazwaM-1
275lokAnAM-1
276tattvameva-1
277ca-1
278tasmAt-1
279tapasaH-1
280-1
281PalaM-1
282viSezArTamaBiDIyate-1
283yogo'tigatimiti-1
284pararAzwrAwavIsTezu-1
285yaTA-1
286svavizaye-1
287taTA-1
288AtmArTaM-1
289yuDyamAnAste-1
290samarTAH-1
291-1
292pARqunandanAH-1
293papAta-1
294kavacaM-1
295BUmO-1
296rAmasyAdityavarcasaH-1
297sa-1
298jajYe-1
299mAnuze-1
300loke-1
301SiSupAlo-1
302nararzaBaH-1
303sirAvimokzaH-1
304-1
305snigDasya-1
306trivfcCrezWaM-1
307virecanam-1
308kzAraM-1
309gfhItvA-1
310kzIrAjyatakramadyAdiBiH-1
311-1
312pibet-1
313sTapatir-1
314budDisampanno-1
315vAstuvidyAviSAradaH-1
316satyalokas-1
317taTARqAnAM-1
318kowikowiSatAni-1
319ca-1
320SarIraM-1
321nASasahitaM-1
322necCAmi-1
323surasattama-1
324na-1
325SUdrarAjye-1
326nivaset-1
327nAmaBistu-1
328samAKyAtA-1
329nAradena-1
330mahAtmanA-1
331tAmasezu-1
332harasyoktaM-1
333rAjasezu-1
334prajApateH-1
335anyAH-1
336-1
337sfjasva-1
338BadraM-1
339te-1
340prajA-1
341mftyusamanvitAH-1
342garBe-1
343Suzke-1
344tu-1
345vAtena-1
346bAlAnAM-1
347ca-1
348viSuzyatAm-1
349papracCa-1
350muniSArdUlaM-1
351kOtUhalasamanvitaH-1
352carantaM-1
353gahane-1
354'raRye-1
355mene-1
356sa-1
357pitaraM-1
358mfgam-1
359maDye-1
360sarvasya-1
361sEnyasya-1
362putraM-1
363te-1
364vAkyam-1
365abravIt-1
366arvAcIne-1
367tu-1
368tasyArDe-1
369caranti-1
370raviraSmayaH-1
371vijiteyaM-1
372mahI-1
373kftsnA-1
374kfzRabAhubalASrayAt-1
375asmadarTe-1
376BavedvAyam-1
377upAyaScintito-1
378mahAn-1
379karzaM-1
380Karparasattvasya-1
381zaRmAse-1
382hemni-1
383vidrute-1
384saktaM-1
385grAmyezu-1
386Bogezu-1
387kAmavfttaM-1
388mahIpatim-1
389dozezu-1
390madamUrCAyAH-1
391-1
392kftavegezu-1
393dehinAm-1
394ete-1
395drumARAM-1
396rAjAno-1
397loke-1
398'sminnAtra-1
399saMSayaH-1
400mAGamAse-1
401gamizyanti-1
402gaNgAyAM-1
403BaratarzaBa-1
404bahuBiryukta-1
405ekAnnaviMSatyAmalavarjitEH-1
406uccAvacezu-1
407BUtezu-1
408durjYeyam-1
409akftAtmaBiH-1
410na-1
411DarmaSAstrezvanyezu-1
412parvaRyetAni-1
413varjayet-1
414tArasya-1
415patralepena-1
416arDArDe-1
417kAYcanottamam-1
418anyadeSakftaM-1
419pApam-1
420asmin-1
421kzetre-1
422vinaSyati-1
423payo'nupAnAstAH-1
424-1
425SIGraM-1
426kurvanti-1
427vfzatAM-1
428parAm-1
429etasminn-1
430antare-1
431rakzo-1
432rAvaRaH-1
433-1
434pratyadfSyata-1
435mayi-1
436DArayataS-1
437ceta-1
438upatizWanti-1
439sidDayaH-1
440saMsArasya-1
441paraM-1
442pAraM-1
443datte'sO-1
444pAradaH-1
445-1
446smftaH-1
447brAhmaRastvabravId-1
448vAkyaM-1
449kasmin-1
450kAle-1
451kzaRo-1
452Bavet-1
453mArgago-1
454brAhmaRo-1
455harzodyuktastadgatamAnasaH-1
456yezu-1
457ca-1
458BUtezu-1
459BaktyA-1
460tvAM-1
461paramarzayaH-1
462idaM-1
463SaraRam-1
464ajYAnAm-1
465idam-1
466eva-1
467vijAnatAm-1
468yo-1
469na-1
470vetti-1
471kfpArASiM-1
472rasahariharAtmakam-1
473setuM-1
474satyasya-1
475BetsyAmi-1
476guroH-1
477-1
478satyapratiSravaH-1
479ete-1
480cAnye-1
481ca-1
482BUyAMso-1
483deSAd-1
484deSaM-1
485yaTAviDi-1
486guRadozaBidAdfzwim-1
487antareRa-1
488vacas-1
489tava-1
490gatAsu-1
491tAsu-1
492sarvAsu-1
493kASyapasyAtmajo-1
494dvijaH-1
495ko-1
496hyevam-1
497antarAtmAnaM-1
498brAhmaRo-1
499hantum-1
500arhati-1
501sAmAnyametallakzaRamuktam-1
502nihantuM-1
503trizu-1
504lokezu-1
505tvAm-1
506fte-1
507raGunandana-1
508sarvezAM-1
509brAhmaRo-1
510vidyAd-1
511vfttyupAyAn-1
512yaTAviDi-1
513tasyAH-1
514-1
515SarIre-1
516nAdaS-1
517ca-1
518bindutAm-1
519eva-1
520gacCati-1
521asatkftAyAH-1
522-1
523kiM-1
524me-1
525'dya-1
526jIvitenASuBena-1
527ha-1
528dvitIyavyAKyAnapakze'pItTaM-1
529yojanIyam-1
530prete-1
531rAjani-1
532sajyotir-1
533yasya-1
534syAd-1
535vizaye-1
536sTitaH-1
537indriyezu-1
538taTAnyezu-1
539devezu-1
540ca-1
541gaRezu-1
542sarvezAM-1
543manasi-1
544sadAvatizWamAno-1
545jAnAnaH-1
546-1
547SuBamaSuBaM-1
548ca-1
549BUtanATaH-1
550Satror-1
551horArASis-1
552tadaDipatir-1
553janmaBaM-1
554tadISo-1
555vA-1
556droRena-1
557sahaputreRa-1
558vIreRa-1
559yadi-1
560manyase-1
561vistaraM-1
562vistarajYo-1
563'si-1
564divyamAnuzasamBavam-1
565caturBiH-1
566-1
567sahitaH-1
568putrEr-1
569BAnor-1
570evAnvayas-1
571tu-1
572saH-1
573gatezu-1
574tezu-1
575rAjendra-1
576ahamekaH-1
577-1
578sTitastadA-1
579tasyASramapadAByASe-1
580vavur-1
581vAtAH-1
582-1
583suganDinaH-1
584na-1
585tvevAhaM-1
586gamizyAmi-1
587tezAM-1
588maDye-1
589SUrARAM-1
590tat-1
591taTAhaM-1
592bravImi-1
593etasminn-1
594antare-1
595tezAm-1
596anyonyam-1
597aBiDAvatAm-1
598tatpradAnenABIpsitaM-1
599lokam-1
600Apnoti-1
601yasya-1
602Bakto'pi-1
603loke'smin-1
604putradAragfhAdiBiH-1
605mAtApitrorgurostyAgI-1
606dAratyAgI-1
607taTEva-1
608ca-1
609hemante'Byasyatas-1
610toyamuzRaM-1
611cAyurna-1
612hIyate-1
613tayostulyaM-1
614mftaM-1
615hema-1
616sarvatulyaM-1
617Ganam-1
618ato-1
619'nyezu-1
620vivAdezu-1
621triSataM-1
622daRqam-1
623arhati-1
624sAkzyaBAve-1
625praRiDiBir-1
626vayorUpasamanvitEH-1
627sanakaH-1
628-1
629sanAtanaScEva-1
630taTEva-1
631ca-1
632sanandanaH-1
633nArTadUzaRaM-1
634kuryAt-1
635svANgarUpezu-1
636BAvezu-1
637pramAtA-1
638kaTyate-1
639patiH-1
640ye-1
641bakavratino-1
642viprA-1
643ca-1
644mArjAraliNginaH-1
645tasya-1
646tena-1
647tu-1
648BAvena-1
649mfgahiMsAtmanastadA-1
650nizAdaH-1
651-1
652SUdrakanyAyAM-1
653yaH-1
654pAraSava-1
655ucyate-1
656bahvIzu-1
657cEkajAtAnAM-1
658nAnAstrIzu-1
659niboData-1
660uttarezu-1
661guRAH-1
662-1
663santi-1
664sarve-1
665sarvezu-1
666cottarAH-1
667asyAH-1
668-1
669sarvamidaM-1
670jAtamatrEva-1
671layamezyati-1
672vAsudevaparaM-1
673jYAnaM-1
674tapaH-1
675gulmaSUlAmayaGnaSca-1
676netradozanikfntanaH-1
677tftIye-1
678garBamAse-1
679sImantaM-1
680kArayate-1
681prakftiBUtAnAM-1
682tu-1
683Kalu-1
684vAtAdInAM-1
685PalamArogyam-1
686tayor-1
687eko-1
688'pi-1
689yaM-1
690paSyet-1
691sa-1
692tUrRaM-1
693BasmasAd-1
694Bavet-1
695samAMSaM-1
696BakzaRaM-1
697hemni-1
698SudDasUtena-1
699kArayet-1
700tayoH-1
701-1
702PalaM-1
703kawu-1
704rase-1
705pAke-1
706ca-1
707kawukaM-1
708Bavet-1
709Suktena-1
710mAtuluNgasya-1
711svarasenArdrakasya-1
712ca-1
713prIyamARo-1
714raTe-1
715tasminn-1
716aBavat-1
717kfzRasAraTiH-1
718aTa-1
719vftte-1
720vivAhe-1
721tu-1
722BavasyAmitatejasaH-1
723jImUte-1
724SucirUpaM-1
725syAt-1
726kare-1
727pAwalaBAsuram-1
728trizu-1
729lokezu-1
730vA-1
731rAma-1
732na-1
733Bavet-1
734sadfSas-1
735tava-1
736priye-1
737hi-1
738tava-1
739vartete-1
740BrAtarO-1
741kfzRapARqavO-1
742trizu-1
743lokezu-1
744vA-1
745rAma-1
746na-1
747Bavet-1
748sadfSas-1
749tava-1
750vyAGraH-1
751-1
752paSumivAdAya-1
753mftyurAdAya-1
754gacCati-1
755evaM-1
756gacCati-1
757meDAvI-1
758tattvayogaviDAnavit-1
759sTale-1
760gacCatas-1
761te-1
762ko-1
763viDiH-1
764apAna-1
765UrDvage-1
766jAte-1
767prayAte-1
768vahnimaRqalam-1
769SrutvEtad-1
770AKyAnavaraM-1
771DarmarAq-1
772janamejaya-1
773sarasyekena-1
774pAdena-1
775tizWantam-1
776aparAjitam-1
777tIrTayAtrAprasaNgena-1
778svAgataM-1
779sUtamabruvan-1
780samaM-1
781sarvezu-1
782BUtezu-1
783tizWantaM-1
784parameSvaram-1
785yadi-1
786devAparADe-1
787'pi-1
788nAsmAsu-1
789kupitaM-1
790tava-1
791na-1
792sa-1
793laByaH-1
794-1
795punar-1
796jAtu-1
797mayi-1
798jIvati-1
799keSava-1
800atredaM-1
801yamaprakaraRaM-1
802samAptam-1
803tAvat-1
804pApAni-1
805dehe-1
806'smiMs-1
807tizWanti-1
808manujADipa-1
809KecaraScAmaraH-1
810-1
811prokto-1
812dehado-1
813mftyunASanaH-1
814apatyasya-1
815cApatyadarSane-1
816vA-1
817yaToktena-1
818viDAnena-1
819nABimAtre-1
820jale-1
821kzipet-1
822na-1
823ca-1
824kevalaM-1
825saMhitAmAtram-1
826evAsti-1
827satyaM-1
828vedezu-1
829jAgarti-1
830PalaM-1
831satye-1
832paraM-1
833smftam-1
834yad-1
835aBAvi-1
836na-1
837tad-1
838BAvi-1
839cenna-1
840anyaTA-1
841ityukte-1
842tena-1
843te-1
844devAstannAmnA-1
845tadvaraM-1
846viduH-1
847jalabindu-1
848kuSAgreRa-1
849mAse-1
850pibecca-1
851saH-1
852kuwumbArTezu-1
853dasyoH-1
854-1
855sa-1
856sAhAyyaM-1
857cApyaTAkarot-1
858karapAdadantaBaNge-1
859karRanAsAvikartane-1
860maDyamam-1
861upAyaH-1
862-1
863kaTyatAM-1
864me-1
865'dya-1
866yaste-1
867manasi-1
868vartate-1
869DarmakAme-1
870pratItasya-1
871pratipannAH-1
872-1
873sma-1
874BArata-1
875kurvato-1
876nArTasidDir-1
877me-1
878BavatIti-1
879ha-1
880BArata-1
881ekakAlaM-1
882dvikAlaM-1
883vA-1
884trikAlaM-1
885cApi-1
886yaH-1
887-1
888sadA-1
889varRe-1
890svare-1
891ca-1
892ganDe-1
893rase-1
894coktaM-1
895pfTak-1
896rAjYaH-1
897-1
898putrA-1
899mahAtmAnaS-1
900catvAro-1
901jajYire-1
902pfTak-1
903DvastavfkzalatAgulmaM-1
904durdarSasalilASayam-1
905dfzwaM-1
906te-1
907pOruzaM-1
908Sakra-1
909raRezu-1
910SataSo-1
911mayA-1
912candanodakaSItezu-1
913SIte-1
914DArAgfhe-1
915'pi-1
916vA-1
917ezAM-1
918vaMSaprasUtESca-1
919BukteyaM-1
920pfTivI-1
921purA-1
922piRqe-1
923tu-1
924patite-1
925devi-1
926gardaBo'pi-1
927vimucyate-1
928labDamAtre-1
929vare-1
930cATa-1
931sarvAH-1
932-1
933so'bAData-1
934prajAH-1
935iha-1
936SayyAgatenApi-1
937banDumaDye'pi-1
938tizWatA-1
939tasya-1
940brahman-1
941ruroH-1
942-1
943sarvaM-1
944caritaM-1
945BUritejasaH-1
946sarvendriyARAM-1
947sarveSe-1
948vizRO-1
949gatir-1
950anuttamA-1
951vaktavyAScApi-1
952rAjAnaH-1
953-1
954sarvEH-1
955saha-1
956suhfjjanEH-1
957tasya-1
958nAnyABavad-1
959budDir-1
960divase-1
961nfpa-1
962evam-1
963asmABir-1
964uktena-1
965lakzmaRena-1
966mahAtmanA-1
967ato-1
968vAyoreva-1
969sparSaH-1
970parikrAntezu-1
971laGuzu-1
972aDvaryupuruzezu-1
973ca-1
974sUryaloke-1
975vaset-1
976tAvad-1
977yAvat-1
978kalpaSatatrayam-1
979aTa-1
980mAraRe-1
981puwapraSaMsA-1
982rAmasya-1
983BAryA-1
984sIwA-1
985wasya-1
986anujaHkRmaNaH-1
987ca-1
988rAmeNa-1
989saha-1
990vanam-1
991gacCawaH-1
992rAmasya-1
993BAryA-1
994sIwA-1
995wasya-1
996anujaRmaNaH-1
997ca-1
998rAmeNa-1
999saha-1
1000vanam-1
1001gacCawaH-1
1002strIviprAByupapattO-1
1003ca-1
1004Gnan-1
1005DarmeRa-1
1006na-1
1007duzyati-1
1008snAnavastravasAmAMsamadyakzIraguqAdi-1
1009ca-1
1010samAnaM-1
1011pUrveReti-1
1012pUrvayogaPalaSrutyEtadapi-1
1013yuktam-1
1014ityarTaH-1
1015Artho-1
1016hi-1
1017kanya-1
1018parakeeya-1
1019eva-1
1020rAmasya-1
1021BAryA-1
1022sIwA-1
1023wasya-1
1024anujaH-1
1025maDupuzpo-1
1026loDrapuzpo-1
1027vAnaprasTo-1
1028maDudrumaH-1
1029maDupuzpo-1
1030loDrapuzpo-1
1031vAnaprasTo-1
1032maDudrumaH-1
1033vajraM-1
1034ca-1
1035mOktikaM-1
1036cEva-1
1037mARikyaM-1
1038nIlam-1
1039eva-1
1040vajraM-1
1041ca-1
1042mOktikaM-1
1043cEva-1
1044mARikyaM-1
1045nIlam-1
1046eva-1
1047nIlaM-1
1048samAKyAtaM-1
1049marakataM-1
1050haritaM-1
1051hitam-1
1052nIlaM-1
1053samAKyAtaM-1
1054marakataM-1
1055haritaM-1
1056hitam-1
1057tuzwa-1
1058puzwa-1
1059jana-1
1060upetam-1
1061vIra-1
1062lakzaRa-1
1063lakzitam-1
1064varDamAnaM-1
1065sadA-1
1066liNgaM-1
1067praveSo-1
1068vA-1
1069kaTaM-1
1070Bavet-1
1071agfhRAt-1
1072pARinA-1
1073pARiM-1
1074BImasenasya-1
1075rAkzasaH-1
1076kule-1
1077mahati-1
1078jAtAsmi-1
1079divyena-1
1080viDinA-1
1081kila-1
1082aMSA-1
1083aMSezu-1
1084vartante-1
1085sa-1
1086ca-1
1087kutra-1
1088svayaM-1
1089sTitaH-1
1090rAmasya-1
1091BAryA-1
1092sIwA-1
1093wasya-1
1094anujaH-1
1095lakRmaNaH-1
1096ca-1
1097rAmeNa-1
1098saha-1
1099vanam-1
1100gacCawaH-1
1101SaktirUpaM-1
1102ca-1
1103pUrvoktasarvadravyasamanvitam-1
1104tatrAvaDAnaM-1
1105cittasya-1
1106BUyoBUyo-1
1107niveSanam-1
1108sadyonyaTA-1
1109tat-1
1110kurute-1
1111praBAvAdDetor-1
1112atas-1
1113tasya-1
1114na-1
1115gocaro-1
1116sti-1
1117lokAstejomayAstasya-1
1118pretya-1
1119cAnantyam-1
1120aSnute-1
1121rAmaH-1
1122vanam-1
1123gacCawaH-1
1124rAmaH-1
1125vanam-1
1126gacCawi-1