Id Sentence
1 sUtArkaBasmArTaM rasaBasmArTaM tAmraBasmArTaM ca
2 etasminn eva kAle tu pARqavaH kfzRasAraTiH
3 kaRWasTamacyutaM sAkzAdrudraM tAlutale sTitam
4 tasmindrume tatyajuraSmavarzaM tatpuzpavarzaM ruciraM baBUva
5 mahAsenasya Bavane paratantrasya tizWataH
6 evaM kurvataH PalamAha yAjYavalkyaH
7 ityevamAhAralAGavaM tantre sidDam
8 tasya ca nAtidUre nadI
9 svAtmEvAyaM vasati sakalaprARinAm ISvaro\'ntaH
10 pratigrahaM manyamAnas tapastejoyaSonudam
11 upavAsaparo yastu tasmiMstIrTe narADipa
12 manasEva pradIpena mahAn Atmani dfSyate
13 caturTe varzaSatake tutoza vfzavAhanaH
14 samyakkAntamaye pAtre DAtrIcUrRaM SivAmbunA
15 nftyaprasaktacittadfzwAntAt kasmAt
16 dravyAdInAM praBAvAntAnAm
17 kuje vA SanivAre vA praTame gamanaM caret
18 martyAnAm upakArAya trizu lokezu durlaBam
19 itihAsam imaM puRyaM DArayed yaH samAhitaH
20 svarRaM dvAdaSaBAgaM syAttadarDaM SudDapAradam