id Sentence
1rAmasya BAryA sIwA wasya anujaH lakRmaNaH ca rAmeNa saha vanam gacCawaH
2ityevamAhAralAGavaM tantre sidDam
3tasya ca nAtidUre nadI
4jyezWe kamalamandArErAzAQe ca navAmbujEH
5pratigrahaM manyamAnas tapastejoyaSonudam
6tasmin deSAntaraM yAte tAte ca tridaSAlayam
7sarve 'straviduzo vIrAH sarve yudDaviSAradAH
8caturTe varzaSatake tutoza vfzavAhanaH
9kaRWasTamacyutaM sAkzAdrudraM tAlutale sTitam
10tadvAkyasamakAlaM tu bIBatsur niSitEH SarEH
11stamBaH SvAsastamovfdDistAluSozaSca jAyate
12atra trayARAmiti sAmAnyaviSezasamavAyAnAm
13vfdDAnuSAsane magnAH satyavrataparAyaRAH
14tasmin kAle svarAjyasTo mAm anusmara pOrava
15etasminn eva kAle tu pARqavaH kfzRasAraTiH
16krIqArativiDijYABir apsaroBiH sahasraSaH
17dakzanetre cumbane ca BAskaragrahaRaM tadA
18taM muKe kzaRikaM jAtaM karRadeSe tu vAsaram
19guroH samakzaM yAvat te harAmyadya SiraH SarEH
20SarkarAsaMBavasyEtanmUtrAGAtasya lakzaRam
21mAnaso jYAnavijYAnaDEryasmftisamADiBiH
22mADavastu vacaH SrutvA Palgunasya mahAtmanaH
23sUtArkaBasmArTaM rasaBasmArTaM tAmraBasmArTaM ca
24tasmindrume tatyajuraSmavarzaM tatpuzpavarzaM ruciraM baBUva
25mahAsenasya Bavane paratantrasya tizWataH
26evaM kurvataH PalamAha yAjYavalkyaH
27svAtmEvAyaM vasati sakalaprARinAm ISvaro'ntaH
28upavAsaparo yastu tasmiMstIrTe narADipa
29manasEva pradIpena mahAn Atmani dfSyate
30samyakkAntamaye pAtre DAtrIcUrRaM SivAmbunA
31nftyaprasaktacittadfzwAntAt kasmAt
32dravyAdInAM praBAvAntAnAm
33kuje vA SanivAre vA praTame gamanaM caret
34martyAnAm upakArAya trizu lokezu durlaBam
35itihAsam imaM puRyaM DArayed yaH samAhitaH
36svarRaM dvAdaSaBAgaM syAttadarDaM SudDapAradam
37tatra pUrvasmin pakzatraye praDAnaM na siDyati
38vivakzAyatnapUrveRa kozWavyomaguRaDvaneH
39eza zoqaSamAsAnte sarvarogAdvimucyate
40SabdasparSanarUpezu rasaganDakriyAsu ca
41nAnAvarRaguRAQyA vijYeyAH sPawikajAtayaH prAjYEH
42aTa te sampravakzyAmi lIlAdehAn hareH pfTak
43merumaDye sTito brahmA tad brUhi dvijasattama
44tatra tIrTe nfpaSrezWa snAtvA tatPalamApnuyAt
45tat patram upaDAduzwEH sAkzileKakakArakEH
46vaDepsurnAganAgAnAM muKe 'Ta praRavaM nyaset
47janmaSayyAgataM devaM kArttikeyam iva praBum
48mene yamasahasrARi sfzwAni yamamAyayA
49sarvendriyagataM trizvapi kAlezu sarvam
50vEkuRWadarSanam akArayad aprameyas tasyAH paYcamamanoH samaye prasidDam
51etat tad yad AhuH
52GanaM snigDaM mfdu svacCaM dAhe Cede sitaM guru
53tasyAM snAtaH sarvatIrTe snAto Bavati mAnavaH
54etezu ca yaTAnyezu snAnaM dAnaM japastapaH
55varRASramAS ca Darmezu svezu sTAsyanti sattama
56virecanAtiyogena samAnaM tasya lakzaRam
57kalpAnte yadBavetkazwaM lokAnAM tattvameva ca
58tasmAt tapasaH PalaM viSezArTamaBiDIyate yogo'tigatimiti
59pararAzwrAwavIsTezu yaTA svavizaye taTA
60AtmArTaM yuDyamAnAste samarTAH pARqunandanAH
61papAta kavacaM BUmO rAmasyAdityavarcasaH
62sa jajYe mAnuze loke SiSupAlo nararzaBaH
63sirAvimokzaH snigDasya trivfcCrezWaM virecanam
64kzAraM gfhItvA kzIrAjyatakramadyAdiBiH pibet
65sTapatir budDisampanno vAstuvidyAviSAradaH
66satyalokas taTARqAnAM kowikowiSatAni ca
67SarIraM nASasahitaM necCAmi surasattama
68na SUdrarAjye nivaset
69nAmaBistu samAKyAtA nAradena mahAtmanA
70tAmasezu harasyoktaM rAjasezu prajApateH
71anyAH sfjasva BadraM te prajA mftyusamanvitAH
72garBe Suzke tu vAtena bAlAnAM ca viSuzyatAm
73papracCa muniSArdUlaM kOtUhalasamanvitaH
74carantaM gahane 'raRye mene sa pitaraM mfgam
75maDye sarvasya sEnyasya putraM te vAkyam abravIt
76arvAcIne tu tasyArDe caranti raviraSmayaH
77vijiteyaM mahI kftsnA kfzRabAhubalASrayAt
78asmadarTe BavedvAyam upAyaScintito mahAn
79karzaM Karparasattvasya zaRmAse hemni vidrute
80saktaM grAmyezu Bogezu kAmavfttaM mahIpatim
81dozezu madamUrCAyAH kftavegezu dehinAm
82ete drumARAM rAjAno loke 'sminnAtra saMSayaH
83mAGamAse gamizyanti gaNgAyAM BaratarzaBa
84bahuBiryukta ekAnnaviMSatyAmalavarjitEH
85uccAvacezu BUtezu durjYeyam akftAtmaBiH
86na DarmaSAstrezvanyezu parvaRyetAni varjayet
87tArasya patralepena arDArDe kAYcanottamam
88anyadeSakftaM pApam asmin kzetre vinaSyati
89payo'nupAnAstAH SIGraM kurvanti vfzatAM parAm
90etasminn antare rakzo rAvaRaH pratyadfSyata
91mayi DArayataS ceta upatizWanti sidDayaH
92saMsArasya paraM pAraM datte'sO pAradaH smftaH
93brAhmaRastvabravId vAkyaM kasmin kAle kzaRo Bavet
94mArgago brAhmaRo harzodyuktastadgatamAnasaH
95yezu yezu ca BUtezu BaktyA tvAM paramarzayaH
96idaM SaraRam ajYAnAm idam eva vijAnatAm
97yo na vetti kfpArASiM rasahariharAtmakam
98setuM satyasya BetsyAmi guroH satyapratiSravaH
99ete cAnye ca BUyAMso deSAd deSaM yaTAviDi
100guRadozaBidAdfzwim antareRa vacas tava
101gatAsu tAsu sarvAsu kASyapasyAtmajo dvijaH
102ko hyevam antarAtmAnaM brAhmaRo hantum arhati
103sAmAnyametallakzaRamuktam
104nihantuM trizu lokezu tvAm fte raGunandana
105sarvezAM brAhmaRo vidyAd vfttyupAyAn yaTAviDi
106tasyAH SarIre nAdaS ca bindutAm eva gacCati
107asatkftAyAH kiM me 'dya jIvitenASuBena ha
108dvitIyavyAKyAnapakze'pItTaM yojanIyam
109prete rAjani sajyotir yasya syAd vizaye sTitaH
110indriyezu taTAnyezu devezu ca gaRezu ca
111sarvezAM manasi sadAvatizWamAno jAnAnaH SuBamaSuBaM ca BUtanATaH
112Satror horArASis tadaDipatir janmaBaM tadISo vA
113droRena sahaputreRa vIreRa yadi manyase
114vistaraM vistarajYo 'si divyamAnuzasamBavam
115caturBiH sahitaH putrEr BAnor evAnvayas tu saH
116gatezu tezu rAjendra ahamekaH sTitastadA
117tasyASramapadAByASe vavur vAtAH suganDinaH
118na tvevAhaM na gamizyAmi tezAM maDye SUrARAM tat taTAhaM bravImi
119etasminn antare tezAm anyonyam aBiDAvatAm
120tatpradAnenABIpsitaM lokam Apnoti
121yasya Bakto'pi loke'smin putradAragfhAdiBiH
122mAtApitrorgurostyAgI dAratyAgI taTEva ca
123hemante'Byasyatas toyamuzRaM cAyurna hIyate
124tayostulyaM mftaM hema sarvatulyaM mftaM Ganam
125ato 'nyezu vivAdezu triSataM daRqam arhati
126sAkzyaBAve praRiDiBir vayorUpasamanvitEH
127sanakaH sanAtanaScEva taTEva ca sanandanaH
128nArTadUzaRaM kuryAt
129svANgarUpezu BAvezu pramAtA kaTyate patiH
130ye bakavratino viprA ye ca mArjAraliNginaH
131tasya tena tu BAvena mfgahiMsAtmanastadA
132nizAdaH SUdrakanyAyAM yaH pAraSava ucyate
133bahvIzu cEkajAtAnAM nAnAstrIzu niboData
134uttarezu guRAH santi sarve sarvezu cottarAH
135asyAH sarvamidaM jAtamatrEva layamezyati
136vAsudevaparaM jYAnaM vAsudevaparaM tapaH
137gulmaSUlAmayaGnaSca netradozanikfntanaH
138tftIye garBamAse sImantaM kArayate
139prakftiBUtAnAM tu Kalu vAtAdInAM PalamArogyam
140tayor eko 'pi yaM paSyet sa tUrRaM BasmasAd Bavet
141samAMSaM BakzaRaM hemni SudDasUtena kArayet
142tayoH PalaM kawu rase pAke ca kawukaM Bavet
143Suktena mAtuluNgasya svarasenArdrakasya ca
144prIyamARo raTe tasminn aBavat kfzRasAraTiH
145aTa vftte vivAhe tu BavasyAmitatejasaH
146jImUte SucirUpaM syAt kare pAwalaBAsuram
147priye hi tava vartete BrAtarO kfzRapARqavO
148trizu lokezu vA rAma na Bavet sadfSas tava
149trizu lokezu vA rAma na Bavet sadfSas tava
150vyAGraH paSumivAdAya mftyurAdAya gacCati
151evaM gacCati meDAvI tattvayogaviDAnavit
152sTale gacCatas te ko viDiH
153apAna UrDvage jAte prayAte vahnimaRqalam
154SrutvEtad AKyAnavaraM DarmarAq janamejaya
155sarasyekena pAdena tizWantam aparAjitam
156tIrTayAtrAprasaNgena svAgataM sUtamabruvan
157samaM sarvezu BUtezu tizWantaM parameSvaram
158yadi devAparADe 'pi nAsmAsu kupitaM tava
159na sa laByaH punar jAtu mayi jIvati keSava
160atredaM yamaprakaraRaM samAptam
161tAvat pApAni dehe 'smiMs tizWanti manujADipa
162KecaraScAmaraH prokto dehado mftyunASanaH
163apatyasya cApatyadarSane vA
164yaToktena viDAnena nABimAtre jale kzipet
165na ca kevalaM saMhitAmAtram evAsti
166satyaM vedezu jAgarti PalaM satye paraM smftam
167yad aBAvi na tad BAvi BAvi cenna tad anyaTA
168ityukte tena te devAstannAmnA tadvaraM viduH
169jalabindu kuSAgreRa mAse mAse pibecca saH
170kuwumbArTezu dasyoH sa sAhAyyaM cApyaTAkarot
171karapAdadantaBaNge karRanAsAvikartane maDyamam
172upAyaH kaTyatAM me 'dya yaste manasi vartate
173DarmakAme pratItasya pratipannAH sma BArata
174kurvato nArTasidDir me BavatIti ha BArata
175ekakAlaM dvikAlaM vA trikAlaM cApi yaH sadA
176varRe svare ca ganDe ca rase coktaM pfTak pfTak
177rAjYaH putrA mahAtmAnaS catvAro jajYire pfTak
178DvastavfkzalatAgulmaM durdarSasalilASayam
179dfzwaM te pOruzaM Sakra raRezu SataSo mayA
180candanodakaSItezu SIte DArAgfhe 'pi vA
181ezAM vaMSaprasUtESca BukteyaM pfTivI purA
182piRqe tu patite devi gardaBo'pi vimucyate
183labDamAtre vare cATa sarvAH so'bAData prajAH
184iha SayyAgatenApi banDumaDye'pi tizWatA
185tasya brahman ruroH sarvaM caritaM BUritejasaH
186sarvendriyARAM sarveSe vizRO gatir anuttamA
187tasya nAnyABavad budDir divase divase nfpa
188vaktavyAScApi rAjAnaH sarvEH saha suhfjjanEH
189evam asmABir uktena lakzmaRena mahAtmanA
190ato vAyoreva sparSaH
191parikrAntezu laGuzu aDvaryupuruzezu ca
192sUryaloke vaset tAvad yAvat kalpaSatatrayam
193aTa mAraRe puwapraSaMsA
194rAmasya BAryA sIwA wasya anujaHkRmaNaH ca rAmeNa saha vanam gacCawaH
195rAmasya BAryA sIwA wasya anujaRmaNaH ca rAmeNa saha vanam gacCawaH
196strIviprAByupapattO ca Gnan DarmeRa na duzyati
197snAnavastravasAmAMsamadyakzIraguqAdi ca
198samAnaM pUrveReti pUrvayogaPalaSrutyEtadapi yuktam ityarTaH
199Artho hi kanya parakeeya eva
200rAmasya BAryA sIwA wasya anujaH
201maDupuzpo loDrapuzpo vAnaprasTo maDudrumaH
202maDupuzpo loDrapuzpo vAnaprasTo maDudrumaH
203vajraM ca mOktikaM cEva mARikyaM nIlam eva ca
204vajraM ca mOktikaM cEva mARikyaM nIlam eva ca
205nIlaM nIlaM samAKyAtaM marakataM haritaM hitam
206nIlaM nIlaM samAKyAtaM marakataM haritaM hitam
207tuzwa puzwa jana upetam vIra lakzaRa lakzitam
208varDamAnaM sadA liNgaM praveSo vA kaTaM Bavet
209agfhRAt pARinA pARiM BImasenasya rAkzasaH
210kule mahati jAtAsmi divyena viDinA kila
211aMSA aMSezu vartante sa ca kutra svayaM sTitaH
212rAmasya BAryA sIwA wasya anujaH lakRmaNaH ca rAmeNa saha vanam gacCawaH
213SaktirUpaM ca pUrvoktasarvadravyasamanvitam
214tatrAvaDAnaM cittasya BUyoBUyo niveSanam
215sadyonyaTA tat kurute praBAvAdDetor atas tasya na gocaro sti
216lokAstejomayAstasya pretya cAnantyam aSnute
217rAmaH vanam gacCawaH
218rAmaH vanam gacCawi